HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

 

Sist endret: 31.08.2009

Internt nr.: 55

Erstatter dato: Ny

 

TIL PRODUKTDATABLAD

Forsand Mur og Pussmørtel

 

 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

 

 X  

Godkjent for bruk

 

 

 

Godkjent for lab. bruk

 

 

 X  

Modifisert av Mørtelverket Forsand

 

 

 

HANDELSNAVN

Finpuss

PRODUKTTYPE

Mur og Pussmørtel

PR.NR.

P-95187

 

Produsent/importør

Mørtelverket Forsand

Adresse

Forsand

Postnr & sted

4110 Forsand

Telefon

51 70 06 70

Faks

51 70 06 71

Kontaktperson

Sigurd Borgersen

Utarbeidet av

Sigurd Borgersen

 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

 

Nr

Ingrediens navn

CAS-NR

Kons.(vekt%)

Fareklasse/Anm.

1

Portlandsement

65997-15-1

10 - 30

Xi,R-36-38-43

2

Tilslag

 

60 - 90

IK

3

Kalksteinsfiller

471-34-1

  1 - 4

IK

4

Stablisator

 

  0 - 1

IK

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig,

E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, Fo=Brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arvestoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.

 

INGREDIENSKOMMENTARER

Sementen er kromredusert  ved tilsetning av jernsulfat.

 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irriterende

 

 

 

 

 

 

Irriterer øynene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake allergi ved hudkontakt.

 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Frisk luft. Sørg for frie luftveier. Hvis symptomene vedvarer tilkall lege.

HUDKONTAKT

Vask huden nøye med såpe og vann. Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege. Klær forurenset med våt  mørtel, vaskes før gjenbruk.

ØYEKONTAKT

Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i 30 minutter. Kontakt lege.

SVELGING

FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs.

MEDISINSK INFORMASJON

Etseskader på huden behandles som brannsår. Produktet inneholder betydelige  mengder  respirable partikler, men regnes ikke for å  være  fibrosefremkallende.

 

 

 

5. TILTAK VED BRANNSLOKKING

PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL

Ikke relevant.

UEGNET BRANNSLUKNINGSMIDDEL

Ikke relevant.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Produktet er ikke brennbart, og  det danner heller ikke brennbare forbindelser  i kontakt  med andre stoffer.

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Ikke relevant.

   

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Benytt verneutstyr ved behov. Se kap. 8.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ

Må ikke slippes ut i kloakk eller avløp.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvutvikling så godt som mulig. La vått materiale herde.

ANNEN INFORMASJON

Utstyr rengjøres med vann før mørtelen herder.

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER

Herder i kontakt med vann. Våt mørtel  virker irriterende på huden.

HÅNDTERINGSVEILEDNING

Unngå støvdannelse i lukket rum.

LAGRINGSANVISNING

Lagres tørt.

 

8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

 

Ingrediens navn

CAS-nr

Adm.norm

Adm. år

Sement

65997-15-1

5,0 mg/m3

 

Sjenerende totalstøv

 

10,0 mg/m3

 

 

 

 

 

FOREBYGGENDE TILTAK

For sjenerende støv er det  bestemt en administrativ norm  for respirabelt støv på 5 mg/m3 , og  for totalstøv på 10 mg/m3. Ved  høyere  støvkonsentrasjoner  i arbeidsatmosfæren må man enten bedre ventilasjonsforholdene, eller bruke egnet verneutstyr.

ÅNDEDRETTSVERN

Ved utilstrekkelig ventilasjon benyttes: Støvfilter P2 (for fint støv).

ØYEVERN

Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Ha alltid øyeskylleflaske lett tilgjengelig.

ARBEIDSHANSKER

Bruk alltid vernehansker ved arbeid som innebærer fare for direkte kontakt med produktet. Bruk  vanntette hansker ved arbeid med våt mørtel.

VERNEKLÆR

Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt .Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk.

 

 

 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

 

Tilstandsform:

Pulver.

Farge:

 

Lukt:

Luktfri.

Løslighet:

Ikke relevant.

Smelte/Frysepunkt:

Ikke relevant

Tetthet:

 

 

Eksplosjonsomr., %-%:

 

Løslighet i vann:

Herder

 

Damptrykk:

Ikke relevant

Metningskons.:

 

 

Dekomponeringstemp.:

 

Rel. tetth. i m. luft(l=1):

 

 

pH løsning:

 

Kokepunkt:

Ikke relevant

 

Flammepunkt:

Ikke brennbart

pH konsentrat:

12-13 (utrørt i vann)

 

Molvekt:

Ikke relevant

Viskositet:

Ikke relevant

 

Tenntemperatur:

Ikke relevant

Luktegrense:

Luktfritt

 

Rel. damptetthet, (l=1):

 

Rel. fordampningshast.:

 

 

Luftreaktiv:

 

Vannreaktiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabilt ved angitte lagringsbetingelser og lagringstid.

REAGERER MED

Reagerer med vann under varmeutvikling og herding.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ingen farlige spaltningsprodukter.

ANNEN INFORMASJON

Mørtelen tærer på aluminium og andre lettmetaller under fuktige forhold.

 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

GENERELT

Sementen i mørtelen er tilsatt jernsulfat som reduserer 6-verdig krom til 3-verdig. Risikoen for kromeksem er  med dette vesentlig redusert.

INNÅNDING

Irritasjon av øvre luftveier.

HUDKONTAKT

Gjentatt eller forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon og/eller eksem og overfølsomhet hos mottagelige personer.

ØYEKONTAKT

Alvorlig øyeirritasjon.

SVELGING

Svelging av produktet kan gi irritasjon og ubehag.

AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER

Etter langvarig og gjentatt eksponering for sementstøv utover administrativ norm for støv har man observert tilfeller av betennelse i nesens slimhinner, og av hoste. Etter langvarig hudkontakt, særlig med sement/ vann-blandinger, har det forekommet tilfeller av (krom)allergisk eksem.

ALLERGI

-

KREFT

-

MUTAGENE EFFEKTER

-

REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER

-

 

 

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

MOBILITET

Produktet herder i vann. Herdet mørtel er ikke løselig i vann. Når sementen herder, frigjøres kalsiumhydroksid som øker vannets pH-verdi.

NEDBRYTBARHET

Ikke biologisk nedbrytbart.

AKKUMULERING

Bioakkumulerer ikke.

ØKOTOKSITET

LC50-verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Innblanding av mørtel i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann inntil fortynning/nøytralisering har skjedd.

ANDRE SKADEVIRKNINGER

Ikke kjent.

ANNEN INFORMASJON

 

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

 

Som tørt stoff gjenvinnbart. Tomemballasje leveres kommunal søppelplass. For herdet mørtel følges de lokale avhendingsregler.

AVFALLSKLASSE

Ikke spesialavfall.

 

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

 

PROPER SHIPPING NAME

 

Toll. reg. no:

 

HAZCHEM (Y=sort,y=hvit):

 

 

ADR (Vei)

 

UN Nr

 

Farlig gods

Nei

Klasse

 

Fareseddel

 

Farenummer

 

Margnr

 

 

RID (Jernbane)

 

UN Nr

 

Farlig gods

Nei

Klasse

 

Etikett

 

Farenummer

 

 

 

 

IMDG (Sjø)

 

UN Nr

 

Farlig gods

Nei

Klasse

 

Etikett

 

Forpakn.gruppe

 

EmS

 

MFAG

 

Marine Pollutant

 

Sub. risk

 

Side

 

 

IATA (Fly)

 

UN Nr

 

Farlig gods

Nei


Klasse

 

Sub. risk

 

Etikett

 

Forpakn.gruppe

 

GENERELT

Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler.

 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

 

Fareklasse/Anm.

 

 

 

 

 

 

 

Irriterende

 

 

 

 

 

 

SAMMENSETNING

 Portlandsement (10 – 30 %)                                                                                                                                                

R-SETNINGER

R-36/38  Irriterer luftveiene og huden.

R-41 Fare for alvorlig øyeskade.

R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

S-SETNINGER

S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn

S-22 Unngå innånding av støv

S-24 Unngå hudkontakt.

S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

REFERANSER

Forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, fastsatt av KAD og MD, fra jan.1998. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (1996). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA. Forskrift om spesialavfall, fastsatt av MD, med siste endringer av 10.09.96. Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr ,inkl. åndedrettsvern (best.nr. 539).

 

16. ANDRE OPPLYSNINGER

 

HMS – databladet gjelder alle Mørtelverket Forsands Mur og Pussmørtler..

 

UTGITT:

31 08 09